Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa.

Mayské chápání plynutí času je v podstatě stejné jako u ostatních civilizací Střední Ameriky.Vychází z představy,že svět byl několikrát stvořen a opět zničen.Každý z předešlých věků pak obývali jiní tvorové. Počet světů,které předcházely tomuto,nebyl pravděpodobně v minulosti vždy stejný. Mayská kniha
"Popol Vuh" sepsaná v poklasickém období Mayským kmenem  "Quiché" žijícím na Guatemalské vysočině, udává současný věk jako čtvrtý.  První byl obýván zvířaty, druhý Dřevěnými lidmi,třetí hliněnými lidmi.Všechny byly zničeny pohromou,která je odrazem boje bohů podzemí s bohy nebes.
       Podobné představy měli Mayové i v raně koloniálním období na východě Yukatanu. Známé historické zápisy a proroctví byly zapsány již latinským písmem buď samotnými Maji nebo františkánskými mnichy starajícími se o "duchovní nápravu"indiánů.  
        Nemáme žádnou ucelenou představu o tom, jak chápali svět Mayové v klasickém a raně poklasickém období, t.j. do roku 1200n.l. Po částečném rozluštění písma a pochopení mayské ikonografie z klasického období je ale zřejmé,že poklasické náboženské představy přímo navazují na ty klasické.Nejsou však stejné,protože ty poklasické již byly ovlivněny civilizacemi středního Mexika a později křesťanstvím,které ovlivnilo přepisy do latinky.
    Filozofie opakujících se vzniků a zániků světů stála u zrodu myšlenky,že všechny děje se stále opakují.Vrací se v různých periodách stále dokola.Byla to zvlášť pro Maye utkvělá představa.Při sepisování historických událostí a proroctví zaměňují přítomný čas s minulým,takže ani není zřejmé,jde li o událost proběhlou,nebo proroctví. Přijmutím této filozofie je pak logické že dojde ke snaze nějakým způsobem zesynchronizovat minulost s budoucností a tak předpovědět další události a pohromy,které tento svět čekají,jakož i konec této éry.
      S tímto problémem se v podstatě vypořádávaly všechny středoamerické vysoké kultury.Kalendář,který byl pravděpodobně rozšířen Olméckou civilizací v předklasickém období byl založen na dvou kalendářních cyklech.Sluneční kalendář měl 365dní a posvátný kalendář 260dní.Protože se po 52letech setkaly stejné dny v obou kalendářích,vznikl tak 52letý velký cyklus.Ten byl u většiny středoamerických civilizací brán jako základní kámen pro pochopení opakujících se dějů tohoto světa. Pokud určíte datum vzniku tohoto světa,je podle této logiky pochopitelné, že v tom samém datu tento svět může zaniknout.
      Není však známo z Mayské mytologie žádné proroctví,které by určilo datum konce této éry v takové podobě,aby to mohlo být jakkoli vztaženo k našemu kalendáři. Mayové používali až do koloniálního období unikátní kalendářní systém,který nebyl používán jinými klasickými ani poklasickými středoamerickými civilizacemi. Jednalo se v podstatě o počítání dnů od hypotetického dne nula.Pro nás by to bylo neskutečně složité zapisovat takto dlouhé číslo jako datum. Mayové to měli zjednodušené tím,že počítali ve dvacítkové soustavě(jako všechny středoamerické kultury).Navíc jako jediná mezoamerická kultura ta Mayská znala pojem nuly,a tak mohla vytvořit poziční systém podobný našemu.
      Fungovalo to tak.že každé číslo mělo dvacet znaků 0-19(zatímco my používáme 0-9).Protože při přepisu mayské dvacítkové soustavy nikoho nenapadlo doplnit neexistující znaky písmeny (tak jako ve výpočetní technice),je každá pozice zapsána dvojčíslím.Jednotlivé pozice pak jsou odděleny tečkou.Letopočet pak vypadá asi takto: 7.16.11.0.0 .
       Stejně jako my, tak i Mayové přidávali číslici pro vyšší řád před ty nižší.
      My nazýváme nejnižší řád 'jednotky',pak následují 'desítky','stovky'...
     Mayové nazývali v kalendářním počtu

Pozici pro jednotky 'KIN'(den)
       Pozici pro období 20 dnů "UINAL"
(odpovídající počtu dnů v Mayském měsíci)
      Třetí pozice 'TUN'
by měla ve dvacítkové soustavě počítat období po 400dnech,ale 'Uinalů'bylo do 'TUNU'pouze 18 a tak  TUN odpovídal období 360 dní,což je doba nejblíže roku.
      Čtvrtá pozice 'KATUN'
pozice pro řád 7200dní (20 Tunů) Přibližně dvacetiletí
       Pátá pozice 'BAKTUN'
počítající období po 144000 dnech (20 Katun) 1 Baktun je přibližně 394let

             k tomuto datu se pak přidaly názvy dnů z 365deního a 260 denního kalendáře.
Nejdůležitější bylo číslo na čtvrté pozici-'KATUN'tedy přibližně dvacetiletí.Pokud za tímto číslem následovaly nuly (8.16.0.0.0) bylo to kulaté datum.V tomto období se konaly všechny důležité obřady Mayských panovníků,přestavovány chrámy vztyčovány stély.Bohové se v tomto cyklu střídali ve vládě nad světem.Mohlo tedy dojít i k velkým změnám k lepšímu i horšímu.Tyto změny byly upřesňovány podle toho,jaké dny z 260ti a 365ti denního kalendáře na konec KATUNU připadly,na Pozici Měsíce, Venuše atd.
        Toto v podstatě platilo jak pro klasické tak pro poklasické období.
        V poklasickém období byl však tento systém zjednodušen tak,že se počítaly pouze tyto dvacetiletí a vyšší hodnoty byly ze zápisů vynechány.Každé dvacetiletí pak bylo nazváno dnem z 260deního kalendáře kterým toto dvacetiletí končilo.Protože se opakovalo 13 dnů stále dokola(1AHAU až 13AHAU),ke stejnému názvu dvacetiletí došlo za 256let(dvacetiletí netrvalo přesně dvacet let).V poklasických historických zápisech tak není jasné jestli zapsané datum je rok 1000, 1256 nebo 1512. Na konci jednoho z těchto cyklů pak mohl přijít konec světa. V úvahu pak přicházel Katun jménem 4AHAU, který je označován jako počátek, Katuny  8AHAU a 11AHAU které byly pro Maye v poklasickém období historicky nešťastné.
       V klasické době nevíme jestli došli Mayové k nějakému pevnému datu konce této epochy.Mayské datum 0.0.0.0.0 kterým počítání začíná je datum odpovídající našemu datu 3114 př.n.l.Je velmi pravděpodobné že to byl předpokládaný počátek našeho věku. Pokud by Mayové nepřidali další řád 'PICTUN'(tak jako my po roce 999 máme 1000),kalendář by se vynuloval za 7890let(dosáhl by konečné pozice 19.19.19.17.19).To je přibližně v roce 4772n.l.
      Několik málo stél z klasického období však nese vročení,které možná odpovídá jiné představě. Například na stéle "C "v Quirigua je  vročení 13.0.0.0.0,což by měl být rok 2012 n.l.Jenže na rok 13.0.0.0.0(2012 n.l.)připadjí dny v 260 a 365 denním kalendáři 4ahau a 3kankin.Tady je však připojeno datum 4ahau a 8Cumku.Navíc je zřejmé že se jedná o datum minulé a ne budoucí.Jediné možné vročení s tímto datem připadá v minulosti na 0.0.0.0.0  4ahau 8Cumku, tedy počátek mayského letopočtu. Možné vysvětlení je,že ten samý den je někde zapsán jako počátek našeho světa(jako 0.0.0.0.0  4ahau 8Cumku),jinde jako konec toho předešlého (jako 13.0.0.0.0 4Ahau 8Cumku).
    Číslo 13 je pro Maye posvátné jako naše 7.Je to pro ně kulaté číslo.Navíc se po 13 baktunech vrací den z 260 denního kalendáře '4ahau'(den stvoření).Je tedy možné,že po13Baktunech se mayský cyklus nuloval.Pokud tedy rok 3114př.n.l byl pro klasické Maye hypotetický počátek éry lidí,přinejmenším někteří mayští duchovní mohli předpokládat konec této éry v roce 13.0.0.0.0 4Ahau 3Kankin,což odpovídá datu 21.12.2012 gregoriánského kalendáře(dnes v médiích velmi populární).Toto datum by pak mohlo být napsáno i jako 0.0.0.0.0  4Ahau 3Kankin, Tedy jako počátek  stvoření dalšího světa.
      Je to však jen spekulace,která má mnoho proti.
     Například v Palenque-klasickém Mayském městě je výčet důležitých dat (chrám nápisů).
 Je zmíněno datum 9.13.0.0.0,dále 10.0.0.0.0 a 1.0.0.0.0.0.  jako důležitá data. Žádné datum 13.0.0.0.0 mezi nimi není,zato však byl v posledním jmenovaném datu přidán další řád 'PICTUN' takže k žádnému nulování kalendáře nedošlo.
       V tomto samém městě jsou ve zmínce o zdejším nejvýznamnějším vládci mladšího klasického období 'PACALOVI' další významná data. K datu 9. 8. 9.13. 0 (narození Pacala) je připočítáno 10.11.10.5.8."dnů". Tedy bylo k datu 603n.l. připočteno 4162 let.Výsledné datum je potom 1.0.0.0.0.8  5lamat 1Mol. Pacal nastoupil na trůn k datu 9.9.2.4.8  5Lamat 1Mol(615 n.l.) a výsledné datum je výročí,kdy po 80té nastala pozice '5Lamat 1Mol'(80x52let). Z tohoto zápisu se zdá, že se dá překročit i hranice 1Pictunu,ale i vyplývá, že před pozicí 1.0.0.0.0.0 je19.19.19.17.19 (nejbližší konec by tak mohl nastat 4772n.l.)
Datum překračující tuto hranici je známé i z nástěnné malby nalezené v klasickém mayském městě Xultun.
        Navíc je známo datum (schodiště hieroglyfů v Yaxchilanu)ve formě 13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.9.15.13.6.9  3Muluc 17Mac.To by byla neskutečně vzdálená budoucnost.  Jedná se ve skutečnosti o datum 9.15.13.6.9 (744n.l.).Číslo 13 tu pravděpodobně zastupuje symbol pro počátek a nemá žádnou číselnou hodnotu.Je tedy možné,že i v datu 13.0.0.0.0 4ahau a 8Cumku(jako rok 3114př.n.l.) není číslo 13 jako důkaz toho, že při každé takovéto pozici se počet nuluje (tedy i v roce 2012n.l).Tato třináctka je tam prostě symbolicky jako znak počátku věku a nemá žádnou číselnou hodnotu.Datum se prostě chápe jako 0.0.0.0.0. Takovými rébusy jsou Mayští písaři posedlí.
 Odkaz www.traditionalhighcultures.org
Toto datum se ale stalo natolik známé,že ovlivnilo i jinak renomované epigrafiky při luštění mayských nápisů.
Například David Stuart a Stephen Houston luštili  v roce 1996 nápis z města Tortuguero.Ten byl součástí  výzdoby budovy ze sedmého století.Neúplný text který se odkazoval na datum 13.0.0.0.0 4ahau a 3kankin (21.12.2012) vyložili jako proroctví dne kdy sestoupí bohové.Oba vědci si však již tehdy byli vědomi,že by to byla rarita,jelikož nápisy v mayských stavbách vždy oslavují stavbu a vyzdvihují její důležitost pro budoucí věky(Něco jako: I za dva tisíce let bude tato událost oslavována).Podobné nápisy nedávno nalezené v jiných městech a pokroky v luštění mayského písma pak přiměly oba vědce od této verze překladu upustit. http://decipherment.wordpress.com/2008/12/20/what-will-not-happen-in-2012/  Tento omyl však již žije svým životem.

Datum 13.0.0.0.0  jako ukončení 13 baktunového cyklu (jakási o řád vyšší obdoba poklasického katunového kola) bylo určitě velmi významné.Věřím,že se s ním v klasických mayských nápisech budeme občas setkávat.Představa,že po tomto datu bude kalendář nulován (nebo dokonce skončí svět) ale není opodstatněná. a je patrně jen výplodem nepochopení toho co chtěli dávní Mayové sdělit.
 Nutno dodat že i kdyby datum 13.0.0.0.0 bylo datem střídání světů,je evidentní,že klasičtí Mayové k němu dospěli pouze na základě "kulatin" mayského početního systému.Astronomicky se nejednalo pro Maye o žádnou mimořádnou událost.
    (Byla by to obdoba Křesťanské apokalypsy.  Při spekulaci o datu, kdy dojde ke konci ve smyslu křesťanského chápání světa se logicky nabízí datum 1000n.l a 2000n.l,což bylo v minulosti hojně využíváno. )
     V poklasickém období se zjednodušením početního systému tento problém logicky vytratil a konec světa se tak odložil na
neurčitý konec některého katunu s názvem 4Ahau  popř.8Ahau,11Ahau.    
 

 

Stéla C v Quirigua s datem
13.0.0.0.0 4ahau  8Cumku
Zde datum odpovídá roku

3114př.n.l
To vedlo k doměnce,že se po třinácti baktunech nuluje kalendář

Nápis z Chrámu nápisů v Palenque.
Zmiňuje událost která nastane na počest osmdesáteho
ukončení 52letého cyklu od jeho narození
která nastane v datu 1.0.0.0.0.8 5 lamat 1 Mol.
Je důkaz že se po 13ti baktunech kalendář nenuluje.
Zároveň z něho vyplívá,
že před datem 1.0.0.0.0.0    10 Ahau  13Yaxkin
muselo být 19.19.19.17.19
V případě 13 baktunového cyklu by toto datum muselo
připadat na 4Ahau 3Kankin , a zmiňované výročí by muselo být zapsáno jako:
1.0.0.0.0.8  12 Lamat 11 Kankin

 


Starověcí Mayové ve virtuální realitě(Úvodní stránka)