600-900n.l mladší klasické období

   Mladší klasické období bylo dobou rozkvětu mayské civilizace.Téměř všechny zříceniny které je dnes možné spatřit vznikly mezi léty 600-800 n.l.
    V nížinách dochází k prudkému růstu populace.Jsou zakládána nová města.V 8.století je na mayském území (převážně ve střední nížinné oblasti) asi 300 větších či menších lokalit,kde se používalo mayské datování, nebo mayské hyeroglifické písmo.Počet vesnic nelze odhadnout,protože domy rolníků byly nadále stavěny ze dřeva.
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa důležitých klasických měst

Mapa oblastí

         Střední oblast
    Asi 10 měst,která byla důležitými lokalitami již v raněklasickém období,vyrostlo ve velká střediska s 10-100 tisíci obyvateli v okolí.Největší byla města Calakmul a Tikal, který od 8.stol.obnovil svoji stavební činnost.Dalšími centry ve střední oblasti byla města: Copan a Quirigua , Palenque a Toniná ,Yaxchilan a Piedras Negras ,Uaxactun , Caracol ,Střední oblast byla i  v tomto období centrum Mayské kultury.Vliv těchto měst musel sahat až na sever Yucatanu a  je patrný  i ve středomexických městech.
       Historie měst a činy vládců byly tesány na stély,stěny paláců, oltáře i míčová hřiště.Téměř každý nápis obsahuje i datum,ve kterém popisovaná událost vznikla.Z nápisů, které až donedávna odolávaly snahám epigrafiků o rozluštění se je možné dozvědět o narození korunovaci i smrti vládců,o zasvěcení chrámů a válkách jenž města vedla.Díky tomu je možné dost přesně datovat počátek  rozkvět i úpadek měst.Nápisy ale dokumentují jen události týkající se vládců.Nic neříkají o nižší vrstvě, běžném životě ani o ekonomice.V mnoha případech je známo kdy byla stavba postavena,kterým vládcem,ale není nic známo o účelu stavby.

Ve velkých centrech vládl Svatý pán, který měl vliv na okolní města a vesnice .Sousedící centra byla ve vzájemné rivalitě a jejich vládci podnikali válečné výpady s cílem zajmout šlechtice sousedního města.Ti pak byli obětováni.Tyto akce byly praktikovány minimálně od počátku klasického období.Měly za cíl získat pracovní sílu a tribut sousedního města.Krev obětovaných šlechticů udržovala sílu bohů a tím i existenci tohoto světa.Od druhé poloviny 8.stol. ale války nabývají na intenzitě.
      Severně od s Peténu až k oblasti Puuc se vytvořila kulturně odlišná oblast.Její architektonický styl se nazývá "Rio-bec" a "Chenes".Centry této oblasti byla pravděpodobně města Becan a Etzna . významnější lokality Rio-Bec,Xpuhil, a Santa Rosa Xtampak.Vrcholu města dosáhla na konci 8. a v průběhu 9.století.Tehdy jejich vliv sahal až do oblasti Puuc,Stély se tu  téměř nevstavěly a datování dlouhým počtem se již na konci klasického období nahradilo zkrácenou verzí.I když i v těchto městech byla patrně vláda v rukou jediného vládce,nebyla tu tak výrazná posedlost vyzdvihovat činy vládců jako ve střední oblasti.
         Severní oblast
Oblast Puuc byla ve starších dobách jen málo obydlena.Je to sice úrodná ale po většinu roku suchá oblast.Od 8.století tu narůstá hustota obyvatelstva.Zabezpečení dostatku vody bylo vyřešeno budováním podzemních zásobníků(chultunů).Vyrostla tu města Uxmal ,Sayl, Kabah.Jejich architektonický sloh byl ovlivněn oblastí Chenes.Na konci Klasického období se objevují některé prvky charakteristické pro střední Mexiko.
     Sever Yucatanu byl pod vlivem center ze střední oblasti.Velká centra tu byla města Cobá a Dzibilchaltun.V 9.století se vliv střední oblasti vytrácí.Rozkvět měst Ekbalam a později Chichen Itzá je pod vlivem Puuckého stylu.Na konci klasického období dochází na Yucatanu k přílivu různých skupin lidí.Pravděpodobně pocházeli jak z mayského území ležícího jižněji,tak skupin ovlivněných středomexickou kulturou.Nejdůležitějším městem v Mayských nížinách se stalo Chichen Itzá.Toto město,které prosperovalo již v klasickém období zaznamenává od 9.století nebývalý růst.Ten má pravděpodobně na svědomí první vlna imigrantů.Stavby tu jsou sice ve stylu Puuc ale dostávají kosmopolitní ne ryze mayský ráz.
Na sever od Peténu není s takovou pílí
         Kolaps
S počátkem 9.stol. nastává ve střední oblasti  kolaps.Mladá města jež v 8.stol.slaví válečné úspěchy na začátku 9.století nejeví žádnou aktivitu.
        Konec velkých měst je možno vysledovat podle vymizení zvyku stavět  oslavné stély a datování v tzv.dlouhém počtu.V polovině 9.stol.jsou aktivní již jen nejstarší města: Tikal ,Uaxactun ,Calakmul ,Caracol,Seibal a několik dalších měst v Peténu a na severu střední oblasti.
Poslední známé datum vytesané v dlouhém počtu  je rok 909 a pochází z města Toniná v Chiapasu.
 Zhroucení klasické mayské civilizace  není doposud uspokojivě vysvětleno.
Teoríí je několik: Dobrovolné opuštění měst a stěhování na sever. Vpád cizích etnik ze středního Mexika. Sociální nepokoje a povstání,.Devastace životního prostředí. Dlouhé bdobí  sucha a neúrody.
S posledním datem a nápisem se vytratila vládnoucí elita.Ani v posledních hieroglyfických textech však není zmínka o blížícím se kolapsu.  Na konci 8.století byla hustota osídlení střední oblasti tak vysoká, že z deštného pralesa mnoho nezůstalo, Kolapsu předcházela zvýšená intenzita válčení.Podle kosterních pozůstatků je patrné, že lidé v této době trpěli podvýživou.
Zdá se tedy,že klasičtí Mayové dosáhli svého vrcholu,ale příliš vysoká hustota obyvatel a vysoké nároky společnosti způsobily ekologickou katastrofu a hospodářský kolaps.
Je to ale jen teorie,která se těší popularitě pro její podobnost se současnými problémy. I ostatní teorie často kopírovaly dobovou situaci víc, než naše vědomosti o klasické mayské společnosti.
   Města severně od Peténu samotný kolaps přečkala.Tak jak se během 9.století vytrácela moc měst z jihu, začal se zde projevovat vlastní styl,který nakonec vedl k jinému způsobu vlády.Svatí králové se i zde s koncem klasického období vytratili a s tím i stély s datováním v dlouhém počtu.Mnoho staveb,které souvisely s klasickými vládci  muselo ztratit opodstatnění.To vedlo k opuštění starých center a k zakládání nových.


    V mladším klasickém období se vytvořilo několik architektonických stylů.Města v Peténu ve střední oblasti byla typická vysokými pyramidami s chrámy na vrcholu.Jejich  přečnělková střešní klenba nesla vysoký hřeben sloužící jako dekorace.Chrámy mohly stát ve skupině na vyvýšené plošině.Měly obvykle 1 vchod(někdy rozdělený sloupem) a 2 místnosti za sebou.Některé takové stavby sloužily jako hrobky,které si nechávali zbudovat úspěšní vládcové.Pokud mělo město období prosperity,vyrůstaly v něm i tyto pomníky velkých vládců.Často byla starší stavba poničena a překryta větší.Obzvlášť významné stavby z raného období(např.hrobky zakladatele místní dynastie)byly překryty v neporušeném stavu. Tzv.paláce byly na nízké plošině a měly více místností.Vchody byly většinou široké(aby prosvětlily místnosti),rozdělené sloupy.Budovy byly zdobeny štukem,nebo nástěnnými deskami.Mohly sloužit jako obydlí šlechty nebo jako úřady.
    Na severu střední oblasti se vyvinuly styly " Rio Bec a Chenes ".Města byla typická nízkými chrámy stavěnými často do čtverce,. Po stranách byly štíhlé pyramidy které napodobovaly stavby v Tikalu,ale nebyly "funkční".Po schodištích se nedalo chodit a chrámy na vrcholu neměly místnosti.Vchody budov vypadaly jako vstup do otevřené tlamy nestvůry.Klasických pyramid i stél se tu nestavělo v takové hojnosti jako v Peténu.Keramika zde byla odlišná od Peténské,což naznačuje na kulturní hranici ,která se mezi Peténem a Severnějšími oblastmi v mladším klasickém období vytvořila.
   Na severu se rozvinul nejmladší styl " Puuc ". Stavební styl i keramika na severu byla ještě zpočátku ovlivněna Peténskou.Později se dostala pod kulturní vliv oblasti Chenes,jehož obměnou architektura i keramika stylu Puuc je.Budovy tu byly zdobeny opakujícími se geometrickými motivy v kombinaci s maskami boha Chaca.Na konci klasického období se zde v architektuře objevují prvky známé ze středního Mexika(stěny lebek,kulaté sloupy vchodů,opeření hadi).

 

 

Maketa centra Tikalu ukazuje styl typický pro peténská města v srdci mayské civilizace.Vysoké pyramidy se střídají s nižšími stavbami.Chrámy   nesou vysoký střešní hřeben

Další ukázka peténského stylu,tentokrát z Uaxactunu.Stavby zde nebyly tak vysoké.V poředí palác s více místnostmi.

Stela z města Copan.
Po stranách a na zadní straně jsou vytesány hieroglyfy které popisují důvod a datum vztyčení

Další rekonstrukce je také ze střední oblasti.Město Piedras Negras leží v Chiapasu na řece Usmacinta

Typické pro mayské budovy byla střecha z nepravé klenby.
stěny se dovnitř rozšiřovaly až se spojily.
Xpuhil je typickým představitelem stavebního slohu Rio Bec.Crámy jsou na nízkých plošinách a pyramidy jsou falešné,
napodobující ty tikalské. Vchody jsou často stylizovány jako otevřená ústa.
Město Uxmal leží v severní oblasti poloostrova Yucatan.Bylo postaveno na konci klasického období a je typickým představitelem stavebního slohu Puuc.Stále opakující se masky boha deště a geometrické  obrazce byly sériově vyřezány z vápence a složeny na budově.

Obydlí rodin bydlících mimo centrum se od předklasické doby nezměnila.Byla ze dřeva a rákosu a omítnuta. Nechyběla sauna

                                                                                                                                                                     Ranné klasické období
Související článek: Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa

Starověcí Mayové ve virtuální realitě(Úvodní stránka)