1250- 1530 n.l pozdní poklasické období

     Po opuštění Chichen Itzá přebírá roli centra Yucatanu - Mayapan. Ten byl podle pověstí založen lidem Itzá snad již před rokem 1000 n.l.,ale opravdovým centrem se stává po pádu Chichen Itzá.  Mayapán byl obehnán hradbami. Do této doby nebyla mayská města až na vzácné výjimky opevněna.Ač byl Mayapán menší než Chichen Itzá,za hradbami se tísnilo asi 15000 obyvatel. Zdá se, že to byly jen nejvýznamnější rodiny všech rodů severozápadu Yucatanu.
 Vládnoucím rodem tu byl rod Cocom.Další významnými rod byl rod Xiu původně z Uxmalu a rod Chel.Vládnoucí rod Cocom používal k udržení  moci středomexické žoldnéře.Maypán byl závislý na poplatcích z širokého okolí, jež ovládal..Moc Mayapánu trvala do roku 1441,kdy se rody pod vedením náčelníka Xiuhů vzbouřily proti vládnoucímu rodu Cocom .Téměř celá vládnoucí rodina byla vyvražděna. Mayapán byl opuštěn a jednotlivé rody si založily nová sídliště.Sever Yucatanu tak byl rozdělen na několik částí, které byly pod vládou těchto rodů až do příchodu Španělů.Jejich sídelní města nebyla schopna za necelých sto let vyrůst ve velká centra. Jediným větším náboženským střediskem ve střední a západní části severní oblasti tak zůstalo opuštěné Chichen Itzá.Zůstalo jak v době vlády Mayapanu, tak po ní poutním místem,kam vládcové měst přinášeli oběti.
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa poklasických měst

Mapa oblastí

    Mnoho Itzů se po opuštění Mayapánu přestěhovalo do Peténu k jezeru Peten Itzá.Tam ve městě Tayasal (správně Tah Itzá) vytvořili mocný městský stát,který odolával snahám o podmanění španělskými vojáky  až do roku 1697.

Zatímco se sever  Yucatanu  rozpadl na několik decentralizovaných částí,na východním pobřeží vyrůstala města,jež prosperovala z přímořského obchodu.Tuto obchodní trasu,vedoucí po moři kolem severu Yucatanu organizovali Putun Mayové,jejichž centrem bylo město Xicalango. Na východním pobřeží tak vyrostlo město Tulum. To napojeno na obchodní síť fungovalo jako přístav.Počátek tohoto města spadá do raného poklasického období.Po opuštění Mayapánu jeho význam vzrostl.Obchodní cesta,která vedla až ze středního Mexika, přinášela kromě zboží  i středomexický vliv.Vytrácí se ale kult militarismu,jenž v poklasickém období převládl nad kultem svatých dynastií.Poslední velké středisko bylo opuštěno po dobytí Yucatanu Španěly Další velké město na východě severní oblasti bylo Cobá.Toto město bylo centrem oblasti v klasickém období.I v poklasickém období zůstalo obydleno a k jeho úpadku došlo až s růstem vlivu města Tulum na tuto oblast.Opuštěno bylo buď krátce před příchodem Evropanů,nebo možná až po něm.
       Jižní vysočina vykazovala v na konci klasického období málo aktivity.V Poklasickém období se tu usidlují Mayské kmeny Quiché, Cakchiquel , Mam, Pocomam, Tzutuhil.Tady založily svoje města Utatlan ,Iximche, Zacaleu, Mixco Viejo.Jejich vládcům se podařilo rozvrátit stávající města.Do konce poklasického období jejich sídla tvořila centra silných států.Příchozí kmeny odvozují svůj původ od Toltéků.Jejich domorodé kroniky- Letopisy Kakchiquelů nebo Popol Vuh,  popisují cestu z Tollanu do Guatemaly. Náboženské rituály i architektura jižní vysočiny byla pod silným vlivem středního Mexika nyní ovládaného Aztéky. Jazyk těchto kmenů je však blízce příbuzný jazyku Mayů ze severního Yucatanu..A mytická kniha kmene Quiché - Popl Vuh, která popisuje také příběhy bohů,z doby předcházející stvoření současného světa, vychází z Mayské mytologie klasického období.


Města v pozdním poklasickém období více či méně napodobovala architekturu z Chichen Itzá. Mayapán byl prakticky zmenšenou kopií  tzv. toltécké části Chichen Itzá.Některé monumenty byly odsud dokonce přeneseny.Nebyly tu však nalezeny žádné stavby zastřešeny přečnělkovou klenbou typickou pro mayské stavby.Posledních sto let před dobytí oblasti Španěly se rody obývající Mayapán rozptýlily po severním Yucatanu.Jejich centra byla prostá a neoplývala výraznou architekturou.Na východě v tuto dobu díky obchodu vzkvétal Tulum.. Nese  architektonické prvky  podobné s Chichen Itzá .Přinejmenším jeho část také vznikla ve stejné době.Tady se ovšem klenba i když v menší míře používala.V architektuře a umění je patrný středomexický vliv, Ztrácí se tu ale kult válečníků a válečný duch všudypřítomný v předcházejícím období.Je evidentní,že prosperující společnost východu severního Yucatanu našla jiné priority než kult války.I když centra jak Mayapanu tak Tulumu tvořily stavby náboženského charakteru, tyto již netvořily tak velkou část ,jako v klasickém a ranném poklasickém období.V Mayapanu bylo velké množství nízkých budov,jež byly svým vchodem otočeny k náměstí.Byly to pravděpodobně obydlí šlechty významných  rodů.Tulum nebylo tak hustě zastavěno.Náměstí tvořené chrámy a plošinami bylo obklopeno administrativními budovami nebo nízkými paláci a hřištěm.Budovy roztroušené na pobřeží plnily pravděpodobně funkci přístavu.Celé město bylo obehnáno hradbami.Otevřeno bylo pouze od pobřeží.
Patrně největším městem z doby těsně před španělskou conquistou bylo město Tayasal. Leželo ve střední oblasti nedaleko Tikalu.I když byl Tayasal několikrát navštíven Evropany a dobyt až v roce 1697,překvapivě se nedochovaly žádné popisy staveb ve městě.Po dobytí byly původní stavby srovnány se zemí a na jejich troskách vyrostlo dnešní město Flores.
    Vysočina se díky příchodu nových mayských kmenů vzpamatovala z úpadku který nastal na konci klasického období.Architektura měst byla nadále pod vlivem středního Mexika,kde nyní dominovaly rozpínající se Aztékové.Přečnělková klenba se tu nikdy nerozšířila. Důvodem byla pravděpodobně častá seismická aktivita která znemožňovala stavět takovéto masivní budovy.Typické byly nepříliš vysoké pyramidy většinou stojící po dvojicích  na kterých stály chrámy.Stylem se tyto stavby podobaly Aztéckým, Mixtéckým, nebo Zapotéckému  Monte Albánu, ležícím na západě od mayské oblasti,v jižní části středního Mexika.Města Mayů z jižní vysočiny přetrvala až do Španělského období.

Mayapan

Tulum

Maketa Města Cakchiquelů
Iximche.Město je tvořeno několika náměstími lemovanými vyvýšenými plošinami s domy šlechty  a administrativními budovami. Na jejich okraji vždy stojí dvě pyramidy otočené proti sobě.

Stavby v Mayapanu byly většinou podobného typu.Na vyvýšené
plošině stál jedna nebo dvě  nízké budovy.Ty byly zepředu
otevřeny a plochou střechu z malty a kamínků neslo několik řad sloupů.Sloužily jako obydlí,jako administrativní budovy a jako
svatostánky pro rodová božstva.

Hlavní chrám v přístavním městě     Tulum ,který byl jedním z
posledních měst na severu Yucatanu.Byl obydlen až do 16.století.

Detail jednoho z náměstí Iximche.Pyramidy nesoucí chrámy mají šikmé stěny ve stylu Tallud-tablero,jen v rozích je náznak stupňovité pyramidy.
Stylem jsou stavby podobné středomexickým městům jako Monte Albán, nebo pozdější aztécký
Tenochtitlan.Uspořádání dvou chrámů proti sobě a Akropolí uzavírající náměstí  bylo však typické již pro Tikal,klasické mayské město z peténské oblasti.


Související článek: Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa

                                                                                                                                                                    
Starověcí Mayové ve virtuální realitě(Úvodní stránka)